»انتخاب رشته از آرزوها تا عمل«

مارس 25, 2021

واژه انتخاب به معنی برگزیدن چیزی یا کسی است که در
عمل، همه افراد طی مسیر زندگی به دفعات با آن مواجه
میشوند. یکی از آنان انتخاب رشته به عنوان اولین گام از
مراحل پایانی آزمون سراسری )کنکور( است.
آزمون سراسری به عنوان بزرگترین رویداد ملی ـ علمی
کشور همه ساله به منظور تأمین دانشجوی مورد نیاز
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار میشود.
آزمون سراسری سال 1399 نیز در شرایط بیماری کوید 19
با تعویق زمانی و الزام به رعایت حداکثری اصول بهداشتی و
با در نظر گرفتن کیفیت آزمون و اطمینان خاطر داوطلبان
برگزار شد، که انجام این مهم عالوه بر حفظ و احترام به
تالش یکساله داوطلبان برای شرکت در این آزمون، تأمین
دانشجو و به دنبال آن تأمین نیروی انسانی متخصص
موردنیاز و در نهایت استمرار رشد علمی کشور به دنبال
دارد.
هم اکنون با اعالم نتایج اولیه این آزمون، شرکت کنندگان
مجاز به انتخاب رشته می بایست نسبت به برگزیدن
رشتههای تحصیلی براساس آگاهی و اطالع دقیق از عالقه،
توانایی، استعدادها، مفاد درسی، آینده شغلی رشتههای
تحصیلی مدنظر، مقررات رشتهها و دانشگاههای انتخابی،
امتیاز کسب شده در آزمون، با حفظ آرامش کامل و به
اولویت بندی رشتههای برگزیده خود اقدام نمایند. تنوع
رشتههای تحصیلی که براساس رفع نیازهای زندگی جامعه
ً به طور یکسان با شرایط
بشری گسترش یافته است، قطعا
روحی، توانایی و دانش افراد مختلف مطابقت نخواهد داشت
پس برای تصمیم گیری بهتر در انتخاب رشته اطالعات
دقیق و آگاهی هم جانبه نیاز است که از جمله مهمترین
آنها شناخت درستی است که فرد از خود در طول زندگی
به دست آورده است، که شامل آرزوها، هدفها، عالقه و
تصویری که فرد از خود کسب کرده است، چرا که هیچ
کسی بهتر از خود شما با شخص شما، با موقعیت خانوادگی
شما و توانایی، امکانات و محدودیتهای شما آشنا نیست و
این خود شما هستید که میبایست براساس همان عالقه و
هدفی که منجر به برگزیدن یک رشته دانشگاهی شده است،
تالش مستمر برای ارتقاء آگاهی، دانش و سطح تحصیالت
خود داشته باشید تا منجر به شکوفایی و گسترش اثربخش و
نقش رشته برگزیده خود شوید و در آینده به عنوان یک فرد
صاحبنظر در آن رشته شناخته شده و در عمل به اهداف
خود خواهید رسید. بنابراین بهترین انتخاب رشته هنگامی
انجام می شود که خود شما با آگاهی کامل از ضوابط و
مقررات آزمون و توجه به عالقه و شرایط زندگی خود آن را
انتخاب نمائید و در این صورت در آینده به عنوان یک فرد
موفق در آن رشته تحصیلی خواهید بود.
در این راستا سازمان سنجش آموزش کشور یکی از
رسالتهای اصلی خود را آگاهی بخشی صحیح به داوطلبان
میداند. در این رابطه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده
افرادی که بدون داشتن تخصص الزم و کافی و ….
غیرمنطقی و اخذ هزینههای گزاف اقدام به انتخاب رشته
مینمایند، سازمان سنجش اطالعات الزم برای انتخاب
رشته و شیوههای مختلف در اختیار داوطلبان قرار میدهد
که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف( شفافسازی و توضیحات کامل درخصوص شرایط و
ضوابط دقیق آنها هر داوطلبی میتواند با آگاهی کامل به
انتخاب رشته بپردازد.
ب( طراحی و ارائه سامانه انتخاب رشته مجازی در سایت
سازمان که در این سامانه با توجه به در دست داشتن
اطالعات کامل آزمون سال قبل، در نظر گرفتن تمام
شرایط و ضوابط آزمون سراسری سالجاری و استفاده از
متخصصین آگاه سازمان، توانایی پیشنهاد یک انتخاب رشته
قوی و منطبق بر واقعیات را براساس شانس قبولی داوطلبان
ارائه مینماید.
این سامانه به واسطه ویژگیهای آن و تجربه علمی ـ
عملی و قابل قبول چند سال اخیر در انتخاب رشته باعث
اطمینان خاطر و آرامش خانواده و داوطلبان شده و به عنوان
معتبرترین نرمافزارهای موجود در کشور در این زمینه
محسوب میشود. لذا با عنایت به مطالب ارائه شده و به
منظور جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و ایجاد انتظار و
آرزوهای واهی از داوطلبان و خانواده آنها، استفاده از این سامانه
به شرکتکنندگان مجاز به انتخاب رشته، کمک می کند تا
براساس عالقه و توانایی و پذیرش واقعیتها یعنی امتیاز
کسب شده داوطلب، انتخاب رشتهها واقعیتر و صحیح
صورت پذیرد.
همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته نیز که خود و یا
والدین و نزدیکانشان از تجربه و دانش الزم برای راهنمایی
در انتخاب رشته برخوردارند میتوانند از طریق نشانی سایت
سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی فرایند مربوطه
اقدام به انتخاب رشته مجازی نمایند.
انتظار است شرکتکنندگان مجاز به انتخاب رشته و
خانوادههای ایشان به موضوع انتخاب رشته نگاه واقعبینانه
داشته باشند و با توجه به مطالب ارائه شده در این ویژهنامه
حداکثر استفاده را بنمایند و از مراجعه به افراد و مؤسسات
ً خودداری
نامعتبر و پرداخت هزینههای غیرمتعارف جدا
نمایند و اطمینان داشته باشند که هیچیک از این نوع
مؤسسات نمیتوانند معجزهای کنند به جز اتالف وقت
ً ایجاد
و تحمیل هزینههای گزاف به خانوادهها که نهایتا
مشکالت روحی و روانی در پی خواهد داشت و منجر به هدر
رفتن سرمایه ملی کشور نیز میشود.
امید است مطالب ارائه شده در این ویژهنامه که حاصل
تجربه ارزشمند و تالش مجدانه و دلسوزانه همکاران گرامی
میباشد گامی مؤثر در عمل جهت افزایش آگاهی و انتخاب
شایسته و بایسته کلیه شرکتکنندگان، والدین و مشاوران
متعهد قرار گیرد.

توسط
admin
admin

مقالات مرتبط

زبان کنکور گنبد

مشاوره تحصیلی و موفقیت

زبان کنکور گنبد

در کنکور سراسری، برای اینکه بتوانید رتبه زیر هزار بیاورید باید درصدتان در این درس حداقل ۵۰ درصد باشد پس […]

بدون دیدگاه می 18, 2021
تکنیک‌های مطالعه ؟ کنکور گنبد

کنکور سراسری

تکنیک‌های مطالعه ؟ کنکور گنبد

اثر فاصله‌گذاری ساده‌ترین روش برای جذب انبوه اطلاعات استفاده از اثر فاصله‌گذاری است. پژوهشگران این روش را در میان یافته‌های […]

بدون دیدگاه می 12, 2021
بر چه مبنایی انتخاب رشته کنیم؟

کنکور سراسری

بر چه مبنایی انتخاب رشته کنیم؟

ببینید خیلی از داوطلبان کنکور سراسری وقتی رتبه خودشون رو می بینند بی خیال انتخاب رشته می شن و می […]

بدون دیدگاه آوریل 27, 2021
روش مطالعه هر درس برای کنکور ؟ گنبد

مشاوره تحصیلی و موفقیت

روش مطالعه هر درس برای کنکور ؟ گنبد

ریاضی-تکنیکی فیزیک-ترکیبی تکنیکی شیمی-ترکیبی زیست-ترکیبی،مفهومی،تصویری دین وزندگی،ادبیات،زبان،عربی-رمزگذاری و جداجدا خواندن آموزشگاه کنکور گنبد؟ آموزشگاه کنکور و تحصیلی سوپررسپینا در استان […]

بدون دیدگاه آوریل 24, 2021
اهمیت مصرف میوه و سبزیجات

کنکور سراسری

اهمیت مصرف میوه و سبزیجات

تاثیر مصرف میوه و سبزیجات نوجوانی دوره ای مهم از زندگی است که سبک زندگی در آن شکل گرفته و […]

بدون دیدگاه آوریل 11, 2021
دیدگاه‌ها

اولین نفری باشید که درباره این دوره نظر میدهید!

خوشحال میشیم نظر خودتان را برای ما بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *